Chính Sách Bồi Thường

(Chỉ giải quyết bồi thường hay khiếu nại khi phát sinh lỗi do SuperShip gây ra)

1. Điều kiện yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại:

 • Đơn hàng có khai báo thông tin giá trị hàng hoá trên hệ thống SuperShip.
  Đối với đơn hàng Yêu cầu Lấy về Hàng Đổi/Trả thì thông tin đơn hàng được giao trước đó và đơn giao có Yêu cầu Lấy về Hàng Đổi/Trả trùng khớp. Bên cạnh đó, những thông tin của người nhận và đơn giao trước đó phải được giao bởi SuperShip và có khai báo thông tin sản phẩm, giá trị hàng hoá trên hệ thống SuperShip và chứng minh được giá trị hàng hoá;
 • Đơn hàng đạt yêu cầu theo Quy định hàng hoá;
 • Người khiếu nại phải là người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán cước phí đơn hàng;
 • Đối với hàng hoá hư hỏng trong quá trình giao/hoàn hàng. Người gửi phải cung cấp được bằng chứng (ảnh chụp, video,…) nguyên vẹn của hàng hoá khi bàn giao sang SuperShip và bằng chứng (ảnh chụp, video,…) tình trạng hư hỏng của hàng hoá khi nhận bàn giao từ SuperShip. Đồng thời, SuperShip không cung cấp được biên bản ký nhận hàng hoá của người nhận/người gửi về tình trạng nguyên vẹn của bưu kiện khi hoàn hàng;
 • Đơn hàng có giấy tờ chứng minh giá trị hàng hoá (hoá đơn nhập hàng, hoá đơn mua hàng…), căn cứ định giá thuyết phục SuperShip chấp nhận khớp với thông tin kê khai trên hệ thống SuperShip;
 • Thời gian chấp nhận khiếu nại: (Trích luật Bưu chính, chương VIII, điều 38, mục 2)
  – 06 tháng, kể từ ngày lấy hàng đối với khiếu nại về việc mất đơn hàng;
  – 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có lưu quan trực tiếp đến bưu gửi.
 • Đối với đơn hàng không thỏa một trong các điều kiện nêu trên, SuperShip sẽ đền bù cho khách hàng tối đa 4 lần cước phí gửi hàng;
 • SuperShip không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh khác mà không có thỏa thuận trước.

2. Mức bồi thường thiệt hại

Đơn hàng thỏa mãn Điều kiện yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại được nêu tại Khoản 1.

  1. Trường hợp là hàng hóa bị thất lạc hoặc hư hỏng được xác minh do lỗi SuperShip
Trường hợp bồi thường Mức % bồi thường Khoản tiền bồi thường tối đa
Toàn bộ đơn hàng bị mất, thất lạc, hư hại, sản phẩm bên trong bị tráo 100% Giá trị đơn hàng 20.000.000 VNĐ
Một phần đơn hàng bị mất, thất lạc, hư hại.
Một phần Đơn hàng Đổi/Trả có Yêu Cầu Lấy Về Hàng Đổi/Trả bị mất, thất lạc, hư hại.
Tùy vào mức độ hư hại đôi bên thương lượng 10.000.000 VNĐ
Hàng hóa trong đơn hàng còn nguyên, tuy nhiên bên ngoài của Đơn hàng:
Rách, vỡ, ướt hộp đựng hàng
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, người gửi
Tùy vào mức độ hư hại đôi bên thương lượng Tối đa không quá 15% và 5.000.000 VNĐ
  1. Trường hợp Lấy/Giao/Hàng chậm trễ khách hàng không nhận:
Trường hợp bồi thường Mức % bồi thường
Giao/Lấy chậm hơn 02 ca so với chính sách cam kết thời gian giao hàng toàn trình đối với khu vực; Miễn phí cước dịch vụ đơn hàng bị trễ
Không thực hiện giao cho người nhận đồng thời không thông báo cho khách hàng về Đơn hàng trong thời gian quá 5 ngày tính từ ngày SuperShip nhận đơn từ khách hàng; 04 lần cước phí sử dụng dịch vụ
Hoàn hàng chậm trễ quá 15 ngày kể từ ngày đơn hàng đối soát Miễn phí cước dịch vụ 02 chiều của đơn hàng bị trễ
 1. Đối với đơn hàng là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hoá đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác, SuperShip sẽ đền bù cho khách hàng tối đa 4 lần cước phí gửi hàng.

3. Thời hạn bồi thường, giải quyết khiếu nại:

– Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 30 ngày.
– Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
– Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hại có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên.

Nội dung Chi tiết Thời gian
Tiếp nhận thông tin Khách hàng gửi Yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại qua kênh tiếp nhận xử lý chính thức:
 • Gửi yêu cầu trực tiếp trên hệ thống SuperShip

 • Gửi thông tin qua email: quality@supership.vn

Xác nhận thông tin với khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp nội dung chưa rõ.

Ngày N
Xử lý thông tin SuperShip Việt Nam kiểm tra điều kiện bồi thường.
SuperShip xử lý thông tin, làm rõ các thông tin về Đơn hàng với các bên liên quan
Ngày N+5
Xác định trách nhiệm và phương thức thanh toán SuperShip phản hồi khách hàng, thương thảo về phương án bồi thường theo Chính sách bồi thường, giải quyết khiếu nại. Ngày N+10
Giải quyết bồi thường SuperShip Việt Nam thông báo đến các bộ phận Tài chính – kế toán và trình ký lên Ban Giám Đốc xem xét Ngày N+13
Đóng yêu cầu SuperShip thanh toán bồi hoàn theo cam kết Ngày N+15

4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của SuperShip:

 • SuperShip sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng theo thông tin tài khoản chuyển khoản đối soát đã đăng ký trên hệ thống SuperShip. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường hoặc nhận khoản tiền bồi thường bằng hình thức thanh toán khác, Khách hàng cần phải cung cấp cho SuperShip một thư ủy quyền hợp lệ được SuperShip chấp nhận;
 • Đối với Đơn hàng là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi SuperShip nhận Bưu gửi. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và SuperShip sẽ không có trách nhiệm bồi thường, kể cả khi phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này;
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Đơn hàng với SuperShip thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường SuperShip phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ gửi hàng đã sử dụng của đơn hàng đó;
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Đơn hàng mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị khai báo hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 mục 1.1 trên đây thì khoản tiền bồi thường SuperShip phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên không bao gồm Cước phí Dịch vụ giao hàng khách hàng phải thanh toán cho SuperShip;
 • Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại SuperShip liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Đơn hàng vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của SuperShip như nêu tại Khoản 5 và Khoản 6;
 • Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Supership không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
  • – Hàng đã được giao đúng như thỏa thuận;
  • – Hàng hoá không được đóng gói đúng quy định;
  • – Hàng gửi nhầm do Người gửi cung cấp không đúng thông tin người nhận và sản phẩm.
  • – Hàng hoá là thực phẩm ngắn ngày, hạn sử dụng dưới 06 tháng;
  • – Hàng hoá cần bảo quản ở điều kiện đặc biệt, ảnh hưởng bởi tác động tự nhiên thời tiết khí hậu của môi trường;
  • – Hàng hóa bị Quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng thu giữ, Người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin các giấy tờ cần thiết được yêu cầu (hoá đơn GTGT chứng minh nguồn gốc,…);
  • – Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong đơn hàng;
  • – Đơn hàng đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;
  • – Người gửi không cung cấp được chứng từ xác nhận gửi hàng;
  • – Đơn hàng bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhận;
  • – Khách hàng không thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin để hỗ trợ giải quyết khiếu nại.
  • – Hàng hóa hư hỏng, mất mát do các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, động đất, lũ lụt, chiến tranh, bạo động, do bị trộm cắp của một bên thứ ba ngoài khả năng kiểm soát, các trường hợp cháy nổ được xác định là các nguyên nhân khách quan hoặc các hoạt động bất khả kháng khác;
  • – Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của khách hàng:

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho SuperShip và cổ đông, giám đốc, đối tác người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của SuperShip (các “Bên được bồi thường của SuperShip”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi SuperShip và các Bên được bồi thường của SuperShip, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
 • Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Đơn hàng đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của SuperShip, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc …
 • Bưu gửi thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật; hoặc
 • Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

6. Miễn trừ trách nhiệm SuperShip bồi thường thiệt hại

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý SuperShip sẽ được miễn trừ trách nhiệm, vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi SuperShip và các Bên được bồi thường của SuperShip liên quan đến Đơn hàng được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Đơn hàng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay, công an kinh tế);
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của SuperShip, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của SuperShip (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Đơn hàng nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của SuperShip, địa chỉ giao hoặc nhận Đơn hàng không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của SuperShip, Đơn hàng thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Chính sách bồi hoàn, xử lý khiếu nại của SuperShip);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Khách hàng, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Đơn hàng không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Đơn hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của SuperShip, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót Khách hàng không có chứng từ chứng minh Đơn hàng bị mất hoặc hư hỏng; Khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển);
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Đơn hàng;
 • Khách hàng từ chối nhận lại Đơn hàng hoặc SuperShip không liên hệ được với Khách hàng sau khi SuperShip đã thực hiện giao trả lại Đơn hàng ít nhất 03 (ba) lần. Trong trường hợp này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng SuperShip sẽ có quyền giữ Đơn hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và SuperShip sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Đơn hàng.
 • Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Khách hàng vi phạm, Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và SuperShip sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.
 • Đơn hàng đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Đơn hàng. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam
 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại mà chưa có kết luận cuối cùng thì người khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, SuperShip được miễn trừ trách nhiệm (nếu có) đồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của SuperShip.